הקוד האתי

מטרות העמותה

הזנק לעתיד מאמינה בזכותם של צעירי הפריפריה למיצוי הפוטנציאל האישי ולהשתלבות מיטבית באקדמיה, בתעסוקה ובחברה בישראל. העמותה יוזמת ומפתחת תכניות ייחודיות וחדשניות לקידום החינוך וההשכלה, להעצמה אישית ולמתן כלים שיובילו למוביליות חברתית-כלכלית של אוכלוסיות מוחלשות מכל המגזרים בחברה. הזנק לעתיד נותנת מענה לצרכים לאומיים חברתיים רחבים ופועלת לבניית חברה ישראלית צודקת, שוויונית וחזקה יותר.

תודעת השרות

מהות קיומה של העשייה בעמותה, והלב הפועם שלה הם קידום אקדמי, מקצועי ואישי של בני הנוער והצעירים המשתתפים בתכניותיה. לפיכך הזנק תפעל במלוא יכולתה כדי לגייס משאבים, כוח אדם מיומן ומקצועי המאמין במטרות העמותה ומחויב להן, ותגלה אחריות מוסרית לטפח ולקדם את אלה.

שיתוף מקבלי השרות

העמותה תשתף את בני הנוער והצעירים בפעולות הנוגעות להם מתוך שיקול דעת, רגישות, ובהתאם למטרותיה. העמותה תמסור לפונים אליה פרטים על מטרותיה, השירותים אותם היא נותנת, והתנאים לכך. עובדי העמותה וכל ונותני השירות בה חייבים לפעול מתוך אחריות, יושר, כבוד הדדי מסירות ומקצועיות מרבית, כפי שנדרש. הזנק תציג באופן קבוע, בצורה בולטת ובמקום מרכזי את מטרותיה ואת הקוד האתי המחייב אותה.

סודיות

העמותה תשמור על סודיות המידע של כל בני הנוער והצעירים המשתתפים בתכניותיה. העמותה לא תשתמש במידע עליהם אלא לצורך פעילותה עבורם ובהסכמתם בלבד.

גיוס תרומות ושימוש בכספים

כספי התרומות הם כספי ציבור, ועל כן תקפיד העמותה הקפדה יתרה על השימוש בהם, בהתאם למטרות העמותה. הזנק תקפיד שכוונת התורמים תוגשם במקצועיות, במהימנות ובנאמנות והיא תפעל תוך שיתוף פעולה מלא, מעורבות ושקיפות מלאה מולם ומול כל הגורמים הרלוונטיים. העמותה, ביחד עם הועד המנהל שלה, יקפידו על יחס נאות וסביר בין הוצאות המנהל והשכר לבין ההוצאות על פעולות העמותה. ועדת הביקורת של העמותה וועדת הכספים יפקחו על תקציב העמותה בקפדנות וידווחו לועד המנהל בישיבותיו.

טובות הנאה

לא יקבל עובד או בעל תפקיד כלשהו בהזנק לעתיד טובת הנאה כלשהי בין לעצמו ובין לעמותה שתשפיע או שעשויה להשפיע על פעולתו בעמותה או למענה, מלבד זכויותיו שנקבעו בתקנון העמותה וידווח למנהליו ככל שיוצעו לו כאלה. עובד בעמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה יימנע ממצב של ניגוד אינטרסים או ממראית עין של ניגוד אינטרסים בכל פעילות שנעשית מטעם העמותה, הנהלתה, מוסדותיה או פעיליה.

נאמנות

עובדי הזנק ומנהליה מתחייבים לשרת את העמותה ומטרותיה בנאמנות, במסירות, ביושר ובהגינות. כל חברי העמותה ועובדיה מחויבים לקוד האתי, למטרות העמותה, לדרכה ולרוחה ועושים מלאכתם נאמנה למען בני הנוער והצעירים המשתתפים בתכניותיה, בלא הבחנה מגזרית, אתנית, או מגדרית, ובלא העדפות אישיות. הזנק תפעל לשוויון ולהגנה האישית (safeguarding) של כל עובדיה, מתנדביה ומוטביה ללא הבדל דת, גזע ומין.

אחריות כלפי עמותות עמיתות

הזנק מתחייבת לא לפגוע בשמן הטוב ,במוניטין או בהישגים המקצועיים של עמותות אחרות ואף תעודד שיתוף פעולה איתן ככל שאלה תואמות ומשרתות את מטרות העמותה.

פרסום הקוד האתי

הקוד יתפרסם באתר האינטרנט של העמותה ויהיה נגיש לכל המתעניין בעמותה.

דילוג לתוכן